Реєстрація засобів масової інформації та інформаційних агентств

реєстрація бізнесу

Законодавчі акти, які регламентують питання державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств:

 • Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації , інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів».
 • Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положенням про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2009 р. № 22/5.

Можуть бути загальнодержавні, регіональні (дві та більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження ЗМІ, які реєструються Державною реєстраційною службою України. ЗМІ місцевої сфери розповсюдження – реєструються реєстраційними службами Головного управління юстиції в містах та областях.

Для здійснення реєстрації до реєструючого органу подається:

 • Заява про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, додатків до них у вигляді видань газетного та журнального типу у друкованому вигляді державною мовою на кожне видання окремо.
  Статуту редакції друкованого засобу масової інформації визначає виробничі, майнові, фінансові та інші умови її діяльності.
 • Статут редакції затверджується засновниками (співзасновниками) відповідно до чинного законодавства України.

Статут може передбачати будь-які види господарської діяльності, які не заборонені законом і відповідають цілям її діяльності.

У Статуті редакції визначаються: засновник (співзасновники) та назва друкованого засобу масової інформації, місцезнаходження його редакції, предмет і цілі діяльності, її органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження журналістського і трудового колективу та їх виборчих органів.

Порядок утворення майна редакції, положення щодо вирішення питань виборчого, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності видання та його редакції, умови її реорганізації, припинення діяльності, інші положення

 • Реєстраційний збір за реєстрацію ЗМІ.

За реєстрацію ЗМІ загальнодержавних, регіональних (дві та більше областей) та\або зарубіжної сфери розповсюдження сплачується збір у розмірі – 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн.

За реєстрацію ЗМІ місцевої сфери розповсюдження сплачується збір у розмірі – 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

 • Форма Заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації: Згідно із Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні прошу (просимо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку зі зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання періодичне або таке, що продовжується друковане видання.

Повідомляємо необхідні дані:

 • Засновник (співзасновник) видання: (засновник-юридична особа) наводить повну назву згідно із документами, що підтверджують його цивільну правоздатність і подають разом із заявою (копія Виписки з ЕДР, Статуту нотаріально посвідчені, громадянин України, або іншої держави наводить паспортні дані, дані про громадянство, що підтверджується копією відповідних сторінок паспорту.
 • Вид видання: газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест.
 • Статус видання: вітчизняне, спільне.
 • Назва (назви ) видання.
 • Мова видання: змішаними мовами, паралельними випусками, із зазначенням мов).
 • Сфера розповсюдження: місцева, регіональна,, із зазначенням областей на які буде поширюватися видання, загальнодержавна, зарубіжна.
 • Категорії читачів.
 • Програмні цілі (основні принципи): стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання.
 • Передбачувані періодичність випуску, обсяг в умовних друкарських аркушах і формат видання.
 • Юридична адреса засновника кожного із співзасновників та його банківські реквізити, номери зв’язку, юридична адреса, що наводиться у заяві повинна співпадати з адресою юридичної особи, визначено у відповідних документах – статуті, свідоцтві про державну реєстрацію, положенні тощо.
 • Місцезнаходження редакції.
 • Вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове,наукове-виробниче, наукове-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, для дозвілля, медичне, релігійне, туристичне , для дітей і т.д.).
 • У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску обсягу та формату видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов’язуюсь протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т.ч. внести зміни до правоустановчих документів.

Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ним осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою).

Термін реєстрації 1 місяц.

Вартість реєстрації ЗМІ загальнодержавного – 3000 грн.,

Вартість реєстрації ЗМІ місцевого – 2000 грн.